1401 جایزه تعالی منابع انسانی

دریافت جایزه تعالی منابع انسانی 1401 از انجمی مدیریت منابع انسانی ایران